Quality of Water Israel Language

מהבאר IEBGB-2 אשר נמצאת ב-GORNJI BANJANI

עריית GORNJI MILANOVAC

 1. המימצא האורגנולפטי
 1. צבע: המים צלולים.
 2. ריח: ללא כל ריח.
 3. טעם: נעים מאוד.
 1. אינדיקטורים פיזיקו-כימיים וכימים בסיסים:
 1. חום: חום המים מגיע ל- 12,5 מעלות צלזיוס ועל סמך זה המים שייכים לקבוצת מים קרים.
 2. צבע ובוציות: לצבע ( סולם (ºPt-Co ועכירות ( NTU ) יש ערך של <0,5 מעלות ו/או יחידות.
 3. דרגת ה-pH: המים נותנים ריאקציה ניטראלית עם דרגת ה-pH = 7,25.
 4. מוליכות חשמלית: מוליך את הזרם ב- 460 μS/cm² כמים האוליגו-מינרליים.
 5. מינרליזציה: המינרליזאציה הכוללת מסתכמת ב- 490 מיליגרם לליטר, והשארית היבשה ב-180 מעלות צלזיוס היא  330 מיליגרם לליטר, כך שמשתייכת לקבוצת המים האוליגו-מינרליים.
 1. אנליזה כימית:
 1. קטיונים: ישנו הרכב קטיוני מורכב שבו שולטים סידן ב- 68,2 mg/L או 52,46 mval%

ומגנזיום ב-35,3 mg/l או 45,24 mval %, בעוד שנתרן נמצא בכמויות קטנות מאוד.

 1. אניונים: הרכב אניוני לרוב מורכב מביקרבונטים עם mg/L 336 או 88,02 mval%.
 2. אלקטרוליטים חלשים: נמצאים בכמויות קטנות מאוד.
 3. גזים מומסים: קיימים בכמות קטנה. 
 1. מיקרואלמנטים פיזיולוגים פעילים ומזהמים 

מיקרואלמנטים פיזיולוגים פעילים בדרך כלל נמצאים בכמות קטנה. בין מתכות כבדות ורכיבים רעילים אין שום ערך העובר את הכמויות המותרות. ניתן לצרוך את המים לשתיה.

 1. רדיו-אקטיביות 

רדיו-אקטיביות במים האוליגו-מינרליים מהבאר  IEBGB-2 היא בערכים טבעיים, לכן ניתן לצרוך אותם לשתייה.

 1. מחקרים מיקרוביולוגים

הערכים שהתקבלו בפרמטרים שנבחנו , מתאימים  לערכים המותרים, בהתאם לתקנון בנוגע לאיכות מים המינרלים, “הבטאון הרשמי של SCG” מ 2005.

 1. קלסיפיקציה

המים מהבאר IEBGB-2 מ- Gornji Banjani, לפי הסיווג הבלנאותרפי שייכים ל:

מי סידן-מגנזיום-פחמימנים-אוליגו-מינרלים-קרים, ולפי התקנון בנוגע לאיכות ודרישות אחרות המתייחסות למים מינרלים טבעיים, מי מעיין טבעים ומי שולחן, “הבטאון הרשמי של SCG מס’ 53/2005 “, אלה מים עם תכולת מינרלים מומסים נמוכה, סעיף

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *