Kvalitet vode IEBGB-1 IEBGB-2 izvorista

Istažno eksploatacioni bunar  IEBGB -1 i IEBGB-2 nalazi se u selu Gornji Banjani, opština Gornji Milanovac, na parceli 688/1 koja je u vlasnštvu „Zlatna Voda“ doo.

Gornji Banjani se nalaze na obroncima planineRajac i Suvobor i u dolini reke Mala Dičina  koja se nizvodno od bunara IEBGB-2 spaja sa  Velikom Dičinom, gradeći reku Dičinu.

Na širem podrucju eksploatacionog   polja nema industrijskih objekata potencijalnih zagadjivača  vazduha  tla  i podzemnih voda.Ovaj planinski kraj  predstavlja  izuzetno zdravu ekološku sredinu.

Bušenje bunara  IEBGB-2 je radila firma „Srbija bunar“   udarno rotacionom metodom sa upotrebom komprimovanog vazduha kao radnog fluida.Izradjena je bušotina  dubine 125 metara prečnika 190 mm.U bušotini je ugradjena  bunarska konstrukcija od najkvalitetnijih prohromskih cevi prečnika 139,7 mm i ugradnjom mostičavog filtera  precnika 139,7 mm

Na bušotini je uradjeno zacevljenje  cementacija  do dubine 23 metra radi izolacije  vodonosnog  horizonta od površinskih voda.

Rezultati koji slede govore nam da se radi o odličnoj  kvalitetnoj zdravoj kalcijum-magnezijum-hidrokarbonatnoj vodi sa izuzetno izbalasiranim mineralima  sa   pH vrednosti 7,25  i  izuzetnim sadržajem mikroelemenata koji ovu vodu čine jedinstvenom .

Posebna vrednost i odlika ove vode je   da kada se  flašira u  PET   ambalažu može biti neograničeno izložena sunčevoj svetlosti pri čemu će njen kvalitet ostati nepromenjen.

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ANALIZA
OLIGOMINERALNE VODE  IEBGB-2 U GORNJIM BANJANIMA

OPŠTINA GORNJI  MILANOVAC

I Organolepticki nalaz   Boja: voda je  bistra    Miris: bez mirisa..   Ukus: veoma prijatan.

II.  FIZIČKO-HEMIJSKI I OSNOVNI HEMIJSKI POKAZATELJI

I .Temperatura: temperatura vode iznosi 12.5 °C i na osnovu toga pripada grupi  hladnih voda.

2.Boja i mutnoća: boja (°Pt-Co skala) i mutnoća (NTU) imaju vrednosti < 0,5 stepeni odnosno jedinica.

3.Ph vrednost :voda daje neutralnu reakaciju sa  pH  7.25.

4.Elektroprovodljivost: provodi struju sa 46o µS/cm² kao oligomincralna voda..

5.Mineralizacija:ukupna mincralizacija i/nosi 490 mg/l a suvi ostatak na I80°C  je     330mg/l.  te pripada grupi oligomineralnih voda
III  HEMIJSKE ANALIZE

L kaljoni: imaju  složen  katjonski sastav u kojcm dominira kalijum sa 68.2mg ili 52.46mvala
mval% i magnczijum sa 35.3 mgl. ili 45.24 mvala dok se natrijum nalazi u vrlo malim
količinama.

2.         Anjoni: anjonski sauav dominntno čine bikarbonati u 336 mg/I. ili 88.02 mval%,

3.         Slabi elektroliti: prisutni u vrlo malim količinama.

4.         Rastvoreni  gasovi: i prisutni  u maloj količini.

IV.       FIZIOLOSKI AKTIVNI MIKROELEMENTI I ZAGADJIVACI

Fiziološki aktivni mikroelcmcnti prisutni su uobičajemo  malim količinama. Medju
teškim metalima i toksičnim elementima nema ni jedne vrcdnosti koja prelazi dozvoljene
količine.Voda sc moźe koristiti za piće i flaširanje.

V.      RADIOAKTIVNOST

Radioaktivnot u oligomincralnoj vodi iz bušotine lEBGB-2 se krcćc u prirodnim
vrednostma.te  se voda može koristiti  za piće.

VI MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA

Dobijene brednosti mikrobioloških ispitanih paramctara odgovaraju dozvoljenim
vrednostima po Pravilniku o kvalitetu mineralnih voda. Sl.list SCG/2005.

VII. KLASIFIKACIJA

Voda iz bunara IEBGB-2 iz Gornjih Banjana pripada po balneološkoj klasilikaciji:
KALCIJUM –MAGNEZIJUM-HIDROKARBOMATNIM-HLADNIM—OLIGOMINtRALNIMVODAMA.

a po Pravilniku o kvalitctu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu.,
prirodnu vodu i stonu vodu. Sl. Lst SCG hr.53/205.to  je voda sa niskim  sadržajem
mineralnih materija. član 9/2.

Oligomineralna  voda .IEBGB-2- ima nizak  sadrżaj  rastvorenih  mineralnih  materija i
savršenu baktrioloŝku čistocu. Organoleptički  se odlikuje izuzetnim osveżavajućim ukusom i  temperaturom od 12,5°C

Ima pogodan mineralni sastav sa malo natnjuma  i lepim količinama kalijuma.
magnezijuma i hidrokarbonata  što ima povoljan uticaj na procec varenja i perostatiku creva. a kada se piju veće količine daje diureticke  efekte pri čemu se izbacuju štetne materije iz organizma, kao mokraćna kisclina, natrijum-hlorid i azot. Na taj način ,“ ispira“ bubrežnc kanale i sprečava stvaranje bubrežnog peska i kamenca.

Treba je koristiti u dijetetskim programima za smanjenje telesnc mase, jer sadrźi male
količince natrijum-hlorida. Zbog svoga diuretskog dejstva veoma je pogodna za osobe sa srčanim oboljenjima i hipertcnzijom. Mogu je koristiti sve populacije od beba i male dece do osoba u dubokoj starosti. Sa navedenim odlikama może se siobodno uporediti sa odavno i nadalcko poznatom vodom  Evian.. od koje je pitkija.

Ova prirodna voda treba da se flašira kao stona mincralna voda za masovnu upotrebu
pijenjem. Tako će Srbija  dobiti znaćajnu fabriku zdrave vode.

Na osnovu kompletnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza utvrdili smo da voda
..Banjani • 2″ pripada gripi oligomineralnih voda besprekorne čistoće i organoleptićkih
vrednosti.

Ima diuretsko delovanje sa čime se iz organizma izbacuju mnoge štetne materije.     Mogu je koristiti i bolesnici sa srčanim oboljcnjima i poviišenim krvnim pritiskom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *